TTTM Trà Kiệu

Dâng Cúng Sửa Chân Đền Mẹ Trà Kiệu Từ Tết Giáp Ngọ đến 23-03-2014

Cập nhật tháng 10/2014: Xin mời xem danh sách bên dưới tính đến thời điểm thay đổi cha Quản xứ.   BBT vừa nhận được danh sách quý vị ân nhân đã rộng tay giúp đỡ cho việc tu sửa chân đền Đức Mẹ Trà Kiệu từ Cha Quản Xứ TTTM Trà Kiệu. Danh sách này […]