Giờ Lễ

Giờ Thánh Lễ

Giờ Thánh Lễ

 

 

Tên Nhà Thờ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Trà Kiệu

17h00

5h00

17h00

5h00

17h00

5h00

17h00

5h00

17h00

5h00

 

4h45
8h30
17h00

Chiêm Sơn

 

 

17h00

 

 

 

10h30

Nhà Thờ Phái Nam

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Thờ Núi

5h00

 

 

 

 

17h00

 

 

Leave a Reply