Liên Hệ Hành Hương

Cha Simon Hứa Thanh Tuyên,
Giám đốc TTTM Trà Kiệu: 097 9720915

Soeur Mến Thánh Giá
phục vụ Nhà Hành Hương: 0979 022 754

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 04h45 (Nhà thờ Núi) và 17h30

Thứ 3: 04h45 (Nhà thờ Phái Nam) và 17h30

Thứ 4: 04h45 và 17h00 (Đền Mẹ Tri Ân)

Thứ 5: 04h45 và 17h30 (Nhà nguyện Thánh Thể)

Thứ 6: 04h45 (Nhà thờ Núi) và 17h30

Thứ 7: 04h45 và 17h00 (Nhà thờ Núi)

Chúa Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.