TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971

1. Phêrô Lê Văn Tập                Chủ tịch

2. Giacôbê Nguyễn Viết Trung            Đệ I phó ct

3. Giuse Cao Đức Phong          Đệ II phó ct

4. Gioan B. Phạm Văn Tánh    Thơ ký

5. Philip Lê Năm Giảng                       Thủ quỷ

6. Phaolô Nguyễn Quang Thọ Uỷ viên pv

7. Philip Nguyễn Văn Đông     Uv tr. bá PÂ.

8. Phanxicô X. Lưu Văn Sở     UV phát triển

9. Giacôbê Lê Thái Hưng         UV giáo dục.

Btt đp QN & ĐN số 15, tr. 50-51, 1971

Leave a Reply