Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Antôn Nguyễn Văn Sa

Antôn Nguyễn Văn Sa

Giáo khóm Đông

Sinh năm 1926

Tạ thế lúc10g00 ngày 13/4/2014 tại Oakland , USA

Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 25/4

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

 

Leave a Reply