Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Chín

MARIA NGUYỄN THỊ CHÍN

(Vợ ông Bảy Sứ)

Giáo khóm Đông Sinh năm 1932

Tạ thế lúc18g30g 00 ngày 08/07/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 10/07/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply