Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Phòng

MARIA NGUYỄN THỊ PHÒNG

Giáo khóm Đông Sinh năm 1937

Tạ thế lúc 7g45 ngày 14/8/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 16/8/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply