Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Trần Thị Chỉ (Trí)

Matta Trần Thị Chỉ (Trí)
Giáo khóm Tây. Sinh năm 1925
Tạ thế lúc 05g30 ngày 26/5/2014.
Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 29/5.
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply