Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Bình Thường Hóa Các Cử Hành Phụng Vụ Thuộc Tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO

(Số 04/T5.2021)

V/v. BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤ

TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH QUẢNG NAM  

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Hôm nay, 25/5/2021, UBND Tỉnh Quảng Nam đã ra công văn số 1396/QĐUBND, về việc chấm dứt thực hiện quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An.

Chính vì thế, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, quyết định bình thường hóa các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ trong các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ được trở lại bình thường, nhưng Tòa Giám mục đề nghị quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, v.v…

Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục nguyện xin lòng từ ái của Người, qua lời chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu, Thánh Cả Giuse và Chân Phước Anrê Phú Yên, cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt và cho mọi người ở khắp nơi được bình an.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Linh mục Phaolô Phạm Thanh Thảo

(nguồn: giaophandanang.org)

Leave a Reply