Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Trương Thị Thành (Lập)

Maria Trương Thị Thành (Lập)
Giáo khóm Bắc 
Sinh năm 1928
Tạ thế lúc19g00 ngày 11/6/2014 
Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 13/6
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply