Về Chúng Tôi

Về Chúng Tôi

VỀ CHÚNG TÔI “Các con chớ lo, này Mẹ con đây”   Chúng tôi là ai? TraKieu.net do một số anh em con cái Đức Mẹ Trà Kiệu thiện tâm thiện chí tự nguyện đứng ra thực hiện.   Tôn chỉ: TraKieu.net phải hoàn toàn có tính cách xây dựng Đất Mẹ Trà Kiệu trong […]