Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giacobe Tăng Bá Hà

Giacobe Tăng Bá Hà

(con ông Tăng Bá Thức)
Giáo khóm Bắc
Sinh năm 1960
Từ trần lúc 16g00 14/6/18
Thánh lễ an táng tại thánh đương Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 16/6/18
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply