Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Madalena Đinh Thị Xanh

MARIA MADALENA ĐINH THỊ XANH

Giáo khóm Nam

Sinh năm 1928

Tạ thế lúc 16g00 ngày 30/04/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 02/5/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply