Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Oai

MARIA NGUYỄN THỊ OAI

(em bà Bảy Sứ)

Giáo khóm ĐôngSinh năm 1935

Tạ thế lúc14g 30  ngày 16/02/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 19/02/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply