Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Quý

MARIA NGUYỄN THỊ QUÝ 

Giáo khóm Nam

Sinh năm 1950

Tạ thế lúc 16g 00 ngày 22/08/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 23/08/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply