Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Rosa Nguyễn Thị Lý

ROSA NGUYỄN THỊ LÝ

(Em bà ba Bông, bốn Chanh)

Giáo khóm Nam

Sinh năm 1954

Tạ thế lúc12g00g 00 ngày 17/03/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 20/03/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply