Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Ysave Phạm Thì Hiền

YSAVE PHẠM THỊ HIỀN

(Mẹ ông Nguyễn Văn Một)

Giáo khóm Nam Sinh năm 1925

Tạ thế lúc 11g10 ngày 22/05/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 24/5/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply