Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Trang Ảnh Thứ Năm Tuần Thánh, 14/4/2022

Xin được chia sẻ một vài hình ảnh của ngày Thứ Năm Tuần Thánh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện.

Hình ảnh: Photo Thông

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply