Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Trang ảnh Thứ Sáu Tuần Thánh, 15/4/2022

Xin được chia sẻ một vài hình ảnh của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện.

Hình ảnh: Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply