Tin Tức

Thành Kính Phân Ưu – ĐC FX Nguyễn Quang Sách

 

Tiểu sử Đức Cha F.X. Nguyễn Quang Sách

 

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1925 tại An Ngãi, Hòa Sơn, Hòa Vang, tp. Đà Nẵng.

1938–1945: Học Tiểu chủng viện Làng Sông, Qui Nhơn

1945–1954: Học Đại chủng viện Qui Nhơn

1954–1955: Học Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

1955–1956: Giáo sư Tiểu chủng viện Nha Trang

Ngày 08 tháng 8 năm 1956: Thụ phong Linh Mục

1956–1957: Phó xứ Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn

1957–1958: Quản xứ Giáo xứ Phước Tường, tp Đà Nẵng

1958          : Quản xứ Thuận Yên, Quảng Nam

1958–1960: Quản xứ Lai Nghi, Quảng Nam

1960–1965: Quản xứ Xuyên Quang, Quảng Nam

1965–1974: Quản xứ Phước Quang, tp. Đà Nẵng

1974–1975: Quản xứ Thanh Đức, tp. Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 6 năm 1975 thụ phong Giám Mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Giám Mục phó kiêm Tổng Đại Diện 1975–1988

Giám Mục Đà Nẵng ngày 21 tháng 01 năm 1988

Ngày 06 tháng 11 năm 2000 nghỉ hưu

được Chúa gọi về ngày 07 tháng 7 năm 2013

 

RIP

Leave a Reply