Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Phạm Thị Hồng Tho

MATTA PHẠM THỊ HỒNG THO

Giáo khóm Bắc

inh năm 1950

Tạ thế lúc 13g05 ngày 26/6/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 28/6/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply