One thought on “Biên bản bầu cử và danh sách Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2021 – 2025

Leave a Reply