TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Thứ 5 Tuần Thánh – Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể 2//4/2015

 Hình Ảnh Thứ 5 Tuần Thánh – Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể 2//4/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply