Tin Tức

Thông báo của Văn phòng Tòa Giám mục Tháng 5/2015: 3. Tôn vinh Mẹ Trà Kiệu tại Miền Nam và gặp gỡ di dân lần III

BBT: thông báo về 5 vấn đề: 1. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cầu cho Ơn Thiên Triện 26/4; 2. Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa; 3. Tôn vinh Mẹ Trà Kiệu tại Miền Nam và gặp gỡ di dân lần III; 4. Ngày Truyền Thông Công Giáo; và 5. Đại hội Công Giáo Tiến hành, xin mời hiệp thông, tham dự và cầu nguyện cho các sự kiện này.

Leave a Reply