TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận tại Trà Kiệu 1971

@ Tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận tại Trà Kiệu

Chủ tịch danh dự: Đức Giám Mục Địa Phận

 

Ban Tổ Chức Trung Ương

Chủ tịch: Cha Nguyễn Quang Xuyên, Tổng Đại Diện

Phó Chủ tịch: Cha Trương Đắc Cần, Hạt trưởng Hội An

Tổng Thơ ký kiêm Thủ quỹ: Cha Lê Như Hảo, Chánh xứ Trà Kiệu

Phó Tổng Thư ký: Cha Nguyễn Tấn Khoá, Quản lý Địa Phận

Cố vấn: Các Cha Chủ tịch HĐLM, Hạt trưởng Tam Kỳ, Cha Nguyễn Văn Tới, Cha Nguyễn Đình Thuận, Cha Lê Đức Châu

 

Các Tiểu Ban

1. Ban cổ động:

Trưởng ban: Cha Đinh Duy Trinh, Giám đốc CGTH/ĐP

Phó Trưởng ban: Cha Vũ Văn Khoá

2. Ban thông tin, điện ảnh và báo chí:

– Trưởng ban: Cha Nguyễn Ngọc Giác

– Phó Trưởng ban: Vũ Như Huỳnh và Tống Kiên Hùng

3. Ban giáo lý về Đức Mẹ:

– Cha Trần Văn Trường

4. Ban khánh tiết:

Trưởng ban: Cha Nguyễn Văn Đán

Phó Trưởng ban: Cha Phạm Tri Thức

Đặc trách Phục vụ: Cha Nguyễn Văn Đán

Đặc trách Thánh Nhạc: Cha Đinh Mạnh Phú

Đặc trách Trang trí: Cha Phạm Trí Thức

Đặc trách âm thanh ánh sáng: Cha Trần Văn Trường

5. Ban tiếp tân:

Trưởng ban: Cha Hạt trưởng Hội An

Phó Trưởng ban: Cha Đinh Vinh Phúc

6. Ban xã hội:

Trưởng ban: Cha Nguyễn Quang Xuyện, TĐD

Phó Trưởng ban: Cha Lê Văn Ly và Lê Đức Châu

7. Ban an ninh trật tự:

Trưởng ban: Cha Lê Như Hảo Chánh xứ Trà Kiệu

Phó Trưởng ban: Cha Vũ Dần

8. Ban chuyển vận:

Trưởng ban: Cha Trần Điềm TUQK I

Phó Trưởng ban: Cha TU Tiểu Khu Quảng Nam, Cha TU Tiểu khu Quảng Tín

* Các Tiểu ban sẽ lựa chọn người cộng tác trong các Tu sĩ và Giáo dân và sẽ bắt tay vào việc ngay.

* Cuộc họp các Trưởng ban kỳ tới được ấn định vào ngày 22/2/71 lúc 9 giờ sáng, tại Toà Giám Mục Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 2 năm 1971

P.M. Phạm Ngọc Chi

Giám Mục Đà Nẵng

Btt đp QN & ĐN số 12 tr. 3-4, 1971

Leave a Reply