Trà Kiệu Media

Trà Kiệu Audio Collection

Trà Kiệu Audio Collection

Trà Kiệu Linh Thiêng

{mp3}02.TraKieuLinhThieng_KimPhuong{/mp3}

Mẹ Trà Kiệu Ơi!

{mp3}04.MeTraKieuOi_NhatTan{/mp3}

 Đức Mẹ Cứu Giáo Dân Trà Kiệu

{mp3}06.DucMeCuuGiaoDanTraKieu_DiemThuy{/mp3}

Khấn Mẹ Trà Kiệu

{mp3}07.KhanMeTraKieu_TranDinh{/mp3}

Mẹ Trà Kiệu

{mp3}07.MeTraKieu_ct_MaiThao{/mp3}

Đất thiêng Trà Kiệu

{mp3}08.DatThiengTraKieu_HopCa{/mp3}

Mẹ Đứng Đó Mẹ Trà Kiệu

{mp3}08.MeDungDoMeTraKieu–XuanTruong–BichHien{/mp3}

Lời giới thiệu

{mp3}CDTRAKIEU/loigioithieu{/mp3}

Các con chớ lo

{mp3}CDTRAKIEU/cacconcholo{/mp3}

Con về đây Mẹ ơi

{mp3}CDTRAKIEU/convedaymeoi{/mp3}

Đến với Mẹ Trà Kiệu

{mp3}CDTRAKIEU/denvoimetrakieu{/mp3}

Hành hương

{mp3}CDTRAKIEU/hanhhuong{/mp3}

Mẹ giáo phận Đà Nẵng

{mp3}CDTRAKIEU/megiaophandn{/mp3}

Mẹ lương dân

{mp3}CDTRAKIEU/meluongdan{/mp3}

Mẹ màu áo trắng

 

{mp3}CDTRAKIEU/memauaotrang{/mp3}

Mẹ ở với con

{mp3}CDTRAKIEU/meovoicon{/mp3}

Mẹ Trà Kiệu kính yêu

{mp3}CDTRAKIEU/metrakieukinhyeu{/mp3}

Mẹ truyền giáo

{mp3}CDTRAKIEU/metruyengiao{/mp3}

Ơn Mẹ diệu kỳ

{mp3}CDTRAKIEU/onmedieuky{/mp3}

Trà Kiệu tháng chín

{mp3}CDTRAKIEU/trakieuthangchin{/mp3}

 

     

 

Leave a Reply