Suy Niệm

Thứ Bảy / 04/05/2013: Vì tin nên Mẹ “biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa.”

 

Thứ Bảy / 04/05/2013: Vì tin nên Mẹ “biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa.” (kinh Năm Đức Tin).

 

 

1. Lời dẫn (cộng đoàn ngồi):

          Kính thưa cộng đoàn, ngày khai mạc tháng Hoa, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ phần phúc đức tin của Mẹ Maria qua việc Mẹ biết tích lũy và tận dụng mọi cơ hội có được trong cuộc sống để thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Thứ Bảy đầu tiên của mùa Hoa này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhũng nét đẹp của một đời sống đức tin. Một trong những điểm son đó là khi đã tin, Mẹ “biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa.”

           Phó thác không phải là hành động hèn nhát, không biết làm gì, nhưng là một hành vi đức tin. Có những biến cố – như biến cố 1885 tại Trà Kiệu của chúng ta – sức người lúc ấy là vô vọng, thì phó thác là hành động khôn ngoan nhất, và biểu hiện đậm nét nhất cho niềm tin “lạy Cha chúng con ở trên trời.” Mẹ đã làm như thế và Mẹ tiếp tục khuyến khích và dạy bảo chúng ta cũng phải làm như vậy.

 

2. Đọc Tin Mừng theo Thánh Mátthêu 2, 13-14, 19-21 (cộng đoàn đứng):

          “…Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Yuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại….Ông Yuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập….Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Yuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israen.”  Đó là Lời Chúa….

 

3. Suy niệm (cộng đoàn ngồi):

          Mặc dầu chúng ta không nghe Mẹ Maria có ý kiến gì trong biến cố phải đem Con chạy trốn sang Ai Cập, nhưng chúng ta có thể quả quyết rằng Mẹ Maria đồng tình với tin báo của sứ thần. Mẹ đã một lần kinh nghiệm điều này khi sứ thần Gabrien truyền tin Mẹ thụ thai và sinh con. Lúc ấy Mẹ nói “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” thì lúc này Mẹ cũng biết xin vâng và phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa mà thôi. Giả sử Mẹ cản Thánh Yuse mà ở lại Israen thì tính mệnh của Đấng Cứu Thề sẽ ra sao ? Vì vậy, phó thác cho sự dẫn lối đưa đường của Thiên Chúa bao giờ cũng là thượng sách !

          Lời “xin vâng” của ngày truyền tin giờ đang bị thử thách một lần nữa, và sẽ còn tái diễn nơi Mẹ Maria, nhưng Mẹ đã biết giải quyết một cách tốt đẹp chỉ vì Mẹ biết mình đang tin vào ai. Cha Libermann, một trong số những nhà linh hướng có ảnh hưởng vào bậc nhất của thế kỷ XIX đã viết:

          “Một trong những điều làm tê liệt linh hồn và ngăn cản linh hồn tiến triển là thiếu lòng tin tưởng phó thác…Có nhiều người thực ra họ thiếu lòng quảng đại chỉ vì họ thiếu sự tín thác, nói cách khác vì không tín thác nên họ cũng thiếu lòng quảng đại.”[1]  

          Hôm nay chúng ta được học nơi Mẹ Maria hai bài học bổ sung cho nhau: Khi nói lời XIN VÂNG, Mẹ đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và cũng từ lời ấy Mẹ tin tưởng phó thác tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy đến với mình cho bàn tay quan phòng của Chúa. Và cứ thế chương trình cứu độ của Chúa được thành tựu.

 

4. Dâng hoa (cộng đoàn đứng):

Bài hát đề nghị: * Ave Maria con dâng lời chào Mẹ….

                                                      * Mẹ ơi, đời con dõi bước…

                                                 (có thể kết nối 2, 3 bài cho có độ dài phù hợp)

 

5. Lời nguyện kết ( các ca viên + chức việc phụ trách đọc chung,cộng đoàn quì):

          “Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin. Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền, biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con, nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa, để chính họ cũng nhận được đức tin đem lại sự sống đời đời… Amen.” (Trích Kinh Năm Đức Tin).[1] Libermann, trích bởi Jean Lafrance (bản dịch tiếng Anh của Florestine Audette, R.J.M.), In Prayer with Mary, Mother of God (Manila: ST PAULS PHILIPPINES, 1995) trang 77.

Leave a Reply