TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Trà Kiệu được nâng lên hàng Địa sở bán chính thức

joomplu:244

@ Trà Kiệu được nâng lên hàng Địa sở bán chính thức

Ngày 30/1/58, sau khi đã bàn tính, Đức Cha Địa Phận đã quyết định và đã công bố nâng lên hàng Địa sở bán chính thức (Quasi Paroisse) các nơi sau đây: Đà Nẵng, Trà Kiệu, Cù Và, Gia Hựu, Nhà Đá, Gò Thị, Quy Nhơn Mằng Lăng.

Các Cha sở các địa sở bán chính thức ấy có quyền lợi và nghĩa vụ riêng như đã chỉ trong Giáo Luật.

Btt đp QN & ĐN số 3 tr. 3, 1958

Leave a Reply