Trà Kiệu Foundation Trên Vấn Đề Hướng Nghiệp

Số 3.1: Đức tin và Khoa học

I. Giới thiệu Những bài viết trong phần 3 sẽ tập trung vào chủ đề Đức tin và Khoa học. Lần lượt qua mỗi số chúng ta sẽ tìm hiểu về thuyết tương đối, thuyết tiến hóa, đạo đức trong y học và tư tưởng của Giáo hội. Trước khi đi vào từng chủ đề […]