Trên Vấn Đề Hướng Nghiệp

Số 3.2: Georges Lemaître – Khoa học và Tôn giáo

Số 3.2: Georges Lemaître – Khoa học và Tôn giáo[1] Bài viết của George V. Coyne[2], Người dịch: Thái Văn Hiến, Nguyễn Thế Cang Giới Thiệu Để hiểu những đóng góp của Georges Lemaître[3] đã làm trong mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, chúng ta nên tìm hiểu sự thay đổi của […]