TTTM Trà Kiệu

Chúc Mừng Hồng Ân Vĩnh Khấn Nt. M. Catarina Nguyễn Thị Quỳnh

Được tin Nữ tu M. Catarina Nguyễn Thị Quỳnh sẽ tuyên khấn trọn đời Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình – Giáo Phận Ban Mê Thuột vào lúc 05g30, ngày 31/5/2016, nhằm đúng ngày Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu, và Thánh Lễ Tạ Ơn tại Trà Kiệu lúc 09g00, 04/6/2016.

Nữ tu M. Catarina Nguyễn Thị Quỳnh là người con của Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu, nhân dịp này TraKieu.Net xin chúc mừng và cùng hiệp ý tạ ơn Chúa và Mẹ Trà Kiệu với Nữ tu cũng như gia quyến. 

Xin con cái Mẹ Trà Kiệu gần xa cùng cầu nguyện đặc biệt cho Nữ tu M. Catarina Nguyễn Thị Quỳnh trong dịp này và cách chung cho ơn gọi tu trì của con cái Mẹ Trà Kiệu khắp nơi.

Leave a Reply